วันพฤหัสบดี, 25 กรกฎาคม 2567

ตอบ 8 ข้อสงสัย สิทธิประกันสังคมกรณีสงเคราะห์บุตร

10 ส.ค. 2019
1504

 

1.ใครมีสิทธิได้รับเงินกรณีสงเคราะห์บุตร

คำตอบ :

ผู้ประกันตนตามมาตรา 33 และ ผู้ประกันตนตามมาตรา 39 ที่มีการนำส่งเงินสมทบไม่น้อยกว่า 12 เดือน ภายใน 36 เดือน ก่อนเดือนที่ใช้สิทธิ ไม่ว่าเงินสมทบ 12 เดือนนั้นจะติดต่อกันหรือไม่ก็ตาม


2.ผู้ประกันตนจะได้รับสงเคราะห์เดือนละเท่าใด

คำตอบ :

เดือนละ 600 บาท ตั้งแต่บุตรแรกเกิด จนถึง 6 ขวบ โดยสามารถเบิกได้คราวละไม่เกิน 3 คน


3.หากหยุดจ่ายเงินสมทบ จะได้รับเงินกรณีสงเคราะห์บุตรหรือไม่

คำตอบ :

หากไม่มีการชำระเงินสมทบ จะไม่ได้รับเงินกรณีสงเคราะห์บุตร


4.สามี ภรรยา จดทะเบียนหย่ากัน หรือ แยกกันอยู่ ใครเป็นผู้ได้รับสิทธิเงินกรณีสงเคราะห์บุตร

คำตอบ :

บุตรอยู่ในความอุปการะผู้ประกันตนฝ่ายใด ผู้ประกันตนฝ่ายนั้นมีสิทธิได้รับสิทธิประโยชน์ทดแทน


5.ผู้ประกันตนเสียชีวิตขณะบุตรอายุยังไม่ครบ 6 ขวบ ยังมีสิทธิได้รับเงินสงเคราะห์บุตรหรือไม่

คำตอบ :

บุตรยังคงได้รับสิทธิ และเงินสงเคราะห์บุตร จะจ่ายให้กับผู้อุปการะต่อไป จนกว่าจะอายุครบ 6 ขวบ ตามหลักเกณฑ์เงื่อนไข


6.บุตรมีการเปลี่ยนชื่อ – สกุล จะต้องแจ้งสำนักงานประกันสังคมหรือไม่

คำตอบ :

ผู้ประกันตนไม่ต้องแจ้งสำนักงานประกันสังคม


7.หากต้องการเปลี่ยนสมุดบัญชีในการรับเงินสงเคราะห์บุตรจะต้องทำอย่างไร

คำตอบ :

ให้นำสำเนาสมุดบัญชีธนาคารฉบับใหม่ที่ต้องการเปลี่ยน แนบพร้อมบัตรประชาชนตัวจริงติดต่อสำนักงานประกันสังคมที่ยื่นเรื่องไว้


8.บุตรเสียชีวิตก่อน 6 ขวบ ผู้มีสิทธิจะยังได้รับเงินกรณีสงเคราะห์บุตรหรือไม่

คำตอบ :

หากบุตรเสียชีวิตก่อน 6 ขวบ สำนักงานประกันสังคมจะไม่คุ้มครอง


สายด่วนประกันสังคม สายด่วน 1506

Source : sso.go.th