วันอังคาร, 16 กรกฎาคม 2567

ตอบ 5 ข้อสงสัย สิทธิประกันสังคมแรงงานต่างด้าว

01 ส.ค. 2019
1156

 

1.ผู้ประกันตนแรงงานต่างด้าว ต่างชาติ สามารถขึ้นทะเบียนว่างงาน ผ่านเว็บไซต์กรมจัดหางานได้หรือไม่

คำตอบ :

ไม่สามารถขึ้นทะเบียนว่างงานผ่านเว็บไซต์ได้


2.ผู้ประกันตนแรงงานต่างด้าว ต่างชาติ สามารถขึ้นทะเบียนและรายงานตัวผ่านเว็บไซต์กรมจัดหางานได้หรือไม่

คำตอบ :

สำหรับผู้ประกันตนแรงงานต่างด้าว ต่างชาติ ไม่สามารถขึ้นทะเบียนและรายงานตัวผ่านเว็บไซต์กรมจัดหางาน (www.doe.go.th)ได้ แต่สามารถขึ้นทะเบียนว่างงานและรายงานตัวที่สำนักงานจัดหางานของรัฐได้ทุกแห่ง และรายงานตัวตามตารางนัด


3.ลูกจ้างต่างชาติ/ต่างด้าว หากเข้าทำงานก่อนที่จะได้รับใบอนุญาตการทำงาน จะต้องระบุวันเข้าทำงานกับสำนักงานประกันสังคมอย่างไร

คำตอบ :

กรณีที่ลูกจ้างชาวต่างชาติ/ต่างด้าวเข้าทำงานก่อนที่จะได้รับใบอนุญาตการทำงาน ให้ยึดจากวันที่ระบุในใบอนุญาตการทำงานเป็นวันที่เข้าทำงาน


4.ลูกจ้างที่เป็นต่างด้าว สามารถขึ้นทะเบียนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ได้หรือไม่

คำตอบ :

ลูกจ้างที่เป็นต่างด้าว ไม่สามารถขึ้นทะเบียนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ ยกเว้น ลูกจ้างต่างด้าวรายเก่าที่เคยขึ้นทะเบียน และได้รับหมายเลขบัตรประกันสังคมแล้ว แต่ยังคงต้องยื่นเอกสารสำเนาหนังสือเดินทาง และ สำเนาใบอนุญาตทำงานที่สำนักงานประกันสังคมจังหวัด/พื้นที่/สาขา ทุกครั้ง


5.บุคคลที่ถือบัตรประจำตัวซึ่งไม่มีสัญชาติไทย หรือที่เรียกว่าบัตรสีชมพู สามารถขึ้นทะเบียนประกันสังคมได้หรือไม่

คำตอบ :

การขึ้นทะเบียนประกันสังคม บุคคลที่ถือบัตรประจำตัวซึ่งไม่มีสัญชาติไทย หรือที่เรียกว่าบัตรสีชมพู โดยมีเลขที่ใบอนุญาตทำงาน และเลขที่เอกสาร เช่น หนังสือเดินทาง, หนังสือเดินทางชั่วคราว หรือ เอกสารรับรองบุคคล ปรากฏอยู่สามารถใช้เป็นหลักฐานในการขึ้นทะเบียนได้ หากบนบัตรสีชมพู มีเลขที่ใบอนุญาตทำงาน แต่ไม่มีเลขหนังสือเดินทาง หรือเอกสารแสดงตัวแทนหนังสือเดินทาง จะไม่สามารถใช้เป็นหลักฐานในการขึ้นทะเบียนได้


สายด่วนประกันสังคม สายด่วน 1506

Source : sso.go.th