วันพฤหัสบดี, 18 กรกฎาคม 2567

ผู้ประกันตนต้องรู้!! เราเป็นผู้ประกันตนมาตราอะไร (มาตรา 33-38-39-40) ใช้สิทธิอย่างไร

10 ส.ค. 2019
1518

 

1.ผู้ประกันตนตามมาตรา 33 คือ ใคร

คำตอบ :

ผู้ที่ทำงานเป็นลูกจ้าง บริษัท / เจ้าของกิจการ / ร้านค้า ที่ขึ้นทะเบียนประกันสังคม


2.ผู้ประกันตนตามมาตรา 33 จะได้รับสิทธิกรณีใดบ้าง

คำตอบ :

สำหรับกองทุนเงินประกันสังคมจะได้รับสิทธิ
1.กรณีประสบอันตราย หรือเจ็บป่วยไม่เนื่องจากการทำงาน
2.กรณีคลอดบุตร
3.กรณีทุพพลภาพ
4.กรณีเสียชีวิต
5.กรณีสงเคราะห์บุตร
6.กรณีชราภาพ
7.กรณีว่างงาน

สำหรับกองทุนเงินทดแทน จะได้รับสิทธิกรณีประสบอันตรายเจ็บป่วนเนื่องจากการทำงาน , ทุพพลภาพเนื่องจากการทำงาน , กรณีเสียชีวิตเนื่องจากการทำงาน


3.บุคคลตามมาตรา38 คือใคร

คำตอบ :

เป็นผู้ประกันตนตามมาตรา33 ซึ่งลาออกจากงานไม่เกิน 6 เดือน และภายใน 6 เดือนยังไม่สมัครเป็นผู้ประกันตนตามตรา 39


4.บุคคลตามมาตรา38 สามารถยกเลิกการใช้สิทธิคุ้มครองก่อน 6 เดือน ได้หรือไม่

คำตอบ :

บุคคลตามมาตรา38 ไม่สามารถยกเลิกสิทธิคุ้มครองก่อนครบระยะเวลา 6 เดือนได้


5.บุคคลตามมาตรา38 ได้รับการคุ้มครองกรณีใดบ้าง

คำตอบ :

  • กรณีเจ็บป่วยหรือประสบอันตราย
  • กรณีคลอดบุตร
  • กรณีทุพพลภาพ
  • กรณีเสียชีวิต

6.ผู้ประกันตนตามมาตรา 39 คือใคร

คำตอบ :

ผู้ประกันตนตามมาตรา 33 / ผู้ที่ลาออกจากการทำงานที่มีการนำส่งเงินสมทบกับสำนักงานประกันสังคม


7.ผู้ที่มีสิทธิสมัครเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 39 ต้องมีคุณสมบัติอย่างไร

คำตอบ :

เคยเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33 และส่งเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า 12 เดือน จะติดต่อกันหรือไม่ก็ตาม


8.ผู้ประกันตนตามมาตรา 39 จะได้รับสิทธิประโยชน์กรณีใดบ้าง

คำตอบ :

กรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย , กรณีคลอดบุตร , กรณีสงเคราะห์บุตร , กรณีทุพพลภาพ กรณีเสียชีวิต , กรณีชราภาพ


9.ติดต่อสมัครเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 39 ได้ ที่ไหน

คำตอบ :

สำนักงานประกันสังคมที่สะดวกทุกแห่ง ยกเว้นสำนักงานใหญ่บริเวณกระทรวงสาธารณสุข


10.การสมัครเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 39สำหรับคนไทยต้องใช้เอกสารใดบ้าง

คำตอบ :

แบบคำขอเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 39 ( สปส. 1.20 , บัตรประชาชนตัวจริงหรือบัตรอื่นที่มีรูปถ่ายซึ่งราชการออกให้


11.หากได้รับอนุมัติเป็นผู้ทุพพลภาพ แล้วยังมีสิทธิเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 39 หรือไม่

คำตอบ :

เมื่อได้รับการอนุมัติเป็นผู้ทุพพลภาพแล้วไม่สามารถเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 39 ได้อีก


12.ผู้ประกันตนตามมาตรา 39 สามารถนำเงินมาลดหย่อนภาษีได้หรือไม่

คำตอบ :

เงินสมทบผู้ประกันตนตามมาตรา39 สามารถนำไปลดหย่อนภาษีประจำปีได้


13.หากต้องการลาออกจากการเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา39 จะต้องทำอย่างไร

คำตอบ :

กรอกแบบแจ้งการสิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตนโดยสมัครใจ (สปส. 1-21) ยื่นเรื่องสำนักงานประกันสังคมที่สะดวกทุกแห่ง ยกเว้น สำนักงานใหญ่บริเวณกระทรวงสาธารณสุข


14.เป็นผู้ประกันตนมาตรา39 แล้วกลับไปทำงานเปลี่ยนเป็นมาตรา33 ได้ออกจากงานแล้ว อยากจะส่งเงินสบทบต่อ ต้องไปแจ้งใหม่อีกรอบใหม่หรือไม่

คำตอบ :

หากออกจากงานสิทธิคุ้มครองต่ออีก 6 เดือนนับตั้งแต่วันที่ลาออก และให้สมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา39 ต่อไปได้เลย


15.คนไทยที่สนใจสมัครผู้ประกันตนตามมาตรา 40 ต้องมีคุณสมบัติอย่างไรบ้าง

คำตอบ :

1. มีอายุตั้งแต่ 15 ปีบริบูรณ์ ถึง 60 ปีบริบูรณ์
2. ต้องมีบัตรประจำตัวประชาชนและมีสัญชาติไทย หรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้แทนบัตรประจำตัวประชาชน
3. หากเป็นบุคคลซึ่งเป็นผู้พิการ ให้ระบุลักษณะหรืออาการของผู้พิการโดยละเอียด ยกเว้นผู้พิการทางสมองหรือสติปัญญา ไม่สามารถสมัครเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 40
4. ไม่เป็นผู้ประกันตนมาตรา 33 , ผู้ประกันตนมาตรา 39 และไม่เป็นบุคคลที่ยกเว้นตามกฎหมายประกันสังคม


16.คนต่างด้าวที่สนใจสมัครผู้ประกันตนตามมาตรา 40 ต้องมีคุณสมบัติอย่างไรบ้าง

คำตอบ :

1. มีอายุตั้งแต่ 15 ปีบริบูรณ์ ถึง 60 ปีบริบูรณ์
2. เป็นคนต่างด้าวซึ่งเป็นชนกลุ่มน้อย ที่มีถิ่นที่อยู่หรือได้รับการผ่อนผันให้พักอาศัยอยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษของบุคคลซึ่งไม่มีสัญชาติไทย ที่มี “บัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย” ที่ขึ้นต้นด้วยเลข 0,6,7 สามารถขึ้นทะเบียนได้ มีผลตั้งแต่วันที่ 3 ธันวาคม 2555
3. หากเป็นบุคคลซึ่งเป็นผู้พิการ ให้ระบุลักษณะหรืออาการของผู้พิการโดยละเอียด ยกเว้นผู้พิการทางสมองหรือสติปัญญา ไม่สามารถสมัครเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 40
4. ไม่เป็นผู้ประกันตนมาตรา 33 ,ผู้ประกันตนมาตรา 39 และไม่เป็นบุคคลที่ยกเว้นตามกฎหมายประกันสังคม


17.บุคคล(คนไทย)ที่ยกเว้นตามกฎหมายประกันสังคม ไม่สามารถสมัครผู้ประกันตนตามาตรา40 ได้แก่ใครบ้าง

คำตอบ :

1. ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ ของราชการส่วนกลางราชการส่วนภูมิภาค และราชการส่วนท้องถิ่น
2. นักเรียน นักเรียนพยาบาล นิสิตหรือนักศึกษา ซึ่งเป็นลูกจ้างของโรงเรียน สถานพยาบาล วิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัยนั้น
3. ลูกจ้างของรัฐบาลต่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศ
4. กิจการหรือลูกจ้างอื่นตามที่กำหนดในพระราชกฤษฎีกา
5. ไม่เป็นสมาชิกกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการกรุงเทพมหานคร กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น หรือเป็นสมาชิกกองทุนของรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐรวมทั้งไม่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ ที่อยู่ภายใต้บังคับว่าด้วยบำเหน็จบำนาญ


18.สามารถสมัครผู้ประกันตนตามมาตรา40 ได้ช่องทางใดบ้าง

คำตอบ :

1.ติดต่อสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ / จังหวัด / สาขา ที่สะดวก ยกเว้นสำนักงานใหญ่บริเวณกระทรวงสาธารณสุข
2.ผ่านเว็บ https://www.sso.go.th/section40_regist
3.ผ่านเคาน์เตอร์เซเว่น
4.หน่วยบริการเคลื่อนที่ของสำนักงานประกันสังคม


19.หากเคยเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 39 ต่อมาถูกตัด สิ้นสภาพความเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา39 สามารถสมัครเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 40 ได้หรือไม่

คำตอบ :

ผู้ประกันตามมาตรา39 สิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตนลงแล้ว แต่ยังมีสิทธิการคุ้มครอง 6 เดือน สามารถสมัครเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 40 ได้


20.บุคคลล้มละลายสามารถสมัครเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา40 ได้หรือไม่

คำตอบ :

บุคคลล้มละลายสามารถสมัครผู้ประกันตนตามมาตรา40 ได้ ถ้ามีคุณสมบัติเป็นไปตามหลักเกณฑ์เงื่อนไข


21.ในกรณีผู้ประกันตนตามมาตรา40 กลับเข้าทำงานเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33 จะต้องลาออกจากการเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 40 หรือไม่

คำตอบ :

หากผู้ประกันตนตามมาตรา 40 กลับเข้าทำงานเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33 ยังคงมีสถานะเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 40 อยู่ ผู้ประกันตนตามตรา 40 จะลาออกหรือไม่ก็ได้ ขึ้นอยู่กับความประสงค์ของผู้ประกันตน เนื่องจากหากผู้ประกันตนไม่ลาออก หากวันใดที่ผู้ประกันตนสิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33 ก็ยังสามารถกลับมาเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 40 โดยไม่ต้องสมัครใหม่


22.ผู้ประกันตนตามมาตรา40 ลาออก จะได้รับความคุ้มครอง 6 เดือน ต่อหรือไม่

คำตอบ :

หากลาออกจากมาตรา40 จะไม่ได้รับความคุ้มครองต่อ 6 เดือน เหมือนกับ ผู้ประกันตนตามาตรา 33 และ ผู้ประกันตนตามมาตรา 39


23.หากผู้ประกันตนตามมาตรา40 ได้รับการคืนสิทธิเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 39 จะต้องนำส่งเงินสมทบของผู้ประกันตนทั้ง 2 มาตรา หรือไม่

คำตอบ :

จะต้องนำส่งเงินสมทบของผู้ประกันตนตามมาตรา 39 เท่านั้น ไม่สามารถนำส่งเงินสมทบพร้อมกันทั้ง 2 มาตรา ได้


24.เงินสมทบของผู้ประกันตนตามมาตรา 40 สามารถนำไปลดหย่อนภาษี ได้หรือไม่

คำตอบ :

สามารถนำไปลดหย่อนภาษีประจำปีได้ ตามหลักเกณฑ์ที่กรมสรรพกรกำหนด


25.การชำระเงินสมทบของผู้ประกันตนตามมาตรา40 สามารถให้บุคคลอื่นชำระแทนได้หรือไม่

คำตอบ :

สามารถให้บุคคลอื่นชำระเงินสมทบแทนได้


สายด่วนประกันสังคม สายด่วน 1506

Source : sso.go.th