วันศุกร์, 27 พฤศจิกายน 2563

25 (แคปชั่น)คำคมภาษาอังกฤษ ความหมายดี ๆ จาก Twitter (ชุดที่ 16)

25 คำคมภาษาอังกฤษ ความหมายดี ๆ จาก Twitter (ชุดที่ 16)

Stop giving other people the power to control your happiness, your mind, and your life.
หยุดให้คนอื่นมีอำนาจควบคุมความสุข จิตใจ และชีวิตของคุณ – Roy T. Bennett

Everyone you meet is a part of your journey, but not all of them are meant to stay in your life.
ทุกคนที่คุณพบ เป็นส่วนหนึ่งของการเดินทางของคุณ แต่ไม่ใช่ทุกคน ที่อยากจะอยู่ในชีวิตของคุณ – Roy T. Bennett

If you can’t change it, change the way you think about it.
หากคุณไม่สามารถเปลี่ยนแปลงอะไรได้ ก็ให้เปลี่ยนวิธีคิดของคุณ – Maya Angelou

Nothing can disturb your peace of mind unless you allow it to.
ไม่มีสิ่งใด จะมารบกวนความสงบในใจได้ หากคุณไม่อนุญาตให้ทำ – Roy T. Bennett

You cannot change anyone, but you can be the reason someone changes.
คุณไม่สามารถเปลี่ยนแปลงใครได้ แต่คุณสามารถเป็นเหตุผลที่ใครบางคนเปลี่ยนไป – Roy T. Bennett

Patience is to be calm no matter what happens.
ความอดทนคือความสงบไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้น – Roy T. Bennett

You are in charge of your own happiness; you don’t need to wait for other people’s permission to be happy.
คุณต้องรับผิดชอบความสุขของคุณเอง คุณไม่ต้องรอการอนุญาตจากคนอื่นให้มีความสุข – Roy T. Bennett

How hurtful it can be to deny one’s true self and live a life of lies just to appease others.
มันเป็นสิ่งที่เจ็บปวด ที่จะปฏิเสธตัวตนที่แท้จริงของตัวเอง และต้องโกหกเพื่อเอาใจคนอื่น -June Ahern

Remember that you always have a choice.
จำไว้ว่า คุณมีทางเลือกเสมอ

Guard well your thoughts when alone.
จงระวังความคิดของคุณเมื่ออยู่คนเดียว

Admitting we’re wrong is courage, not weakness.
การยอมรับว่าเราผิดคือความกล้าหาญไม่ใช่ความอ่อนแอ

The worst thing in life is to end up with people who make you feel all alone.
สิ่งที่เลวร้ายที่สุดในชีวิต คือการได้เจอคนที่ทำให้คุณรู้สึกเดียวดาย

Don’t allow his anger to become your anger.
อย่าปล่อยให้ความโกรธของคนอื่น กลายเป็นความโกรธของคุณ

It’s never too late to change your life for the better.
ยังไม่สายเกินไปที่จะเปลี่ยนชีวิตคุณให้ดีขึ้น -Roy T. Bennett

Smile more.Smiling can make you and others happy.
ยิ้มให้มากกว่านี้ การยิ้มจะทำให้คุณและคนอื่นมีความสุข -Roy T. Bennett

The biggest wall you have to climb is the one you build in your mind.
กำแพงที่ใหญ่ที่สุด ที่คุณต้องปีนขึ้นไป คือกำแพงที่คุณสร้างขึ้นในใจ -Roy T. Bennett

Stop giving other people the power to control your happiness, your mind, and your life.
หยุดให้คนอื่นมีอำนาจควบคุมความสุข จิตใจและชีวิตของคุณ -Roy T. Bennett

Do not let success go to your head and failure to your heart.
อย่าปล่อยให้ความสำเร็จก้าวไปข้างหน้า และทำให้หัวใจคุณต้องแหลกสลาย -Roy T. Bennett

Your life belongs to you and you alone.
ชีวิตของคุณเป็นของคุณคนเดียว

The hard lessons of life are meant to make you better.
บทเรียนที่ยากลำบากของชีวิต มันจะทำให้ชีวิตของคุณดีขึ้น

You are in charge of your own happiness;you don’t need to wait for other people’s permission to be happy.
คุณต้องรับผิดชอบความสุขของคุณเอง คุณไม่ต้องรอการอนุญาตจากคนอื่นให้มีความสุข -Roy T. Bennett

Growing up means learning what life is.
การเติบโตขึ้น หมายถึงการเรียนรู้ว่าชีวิตคืออะไร

When one has a grateful heart, life is so beautiful.
เมื่อใครก็ตามมีหัวใจที่กตัญญู จะมีชีวิตที่สวยงาม

Do more listening than talking.
จงฟังมากกว่าพูด

Don’t wait for things to happen.Make them happen.
อย่ารอให้สิ่งต่าง ๆ เกิดขึ้น จงทำให้มันเกิดขึ้น -Roy T. Bennett

รวมคำคมภาษาอังกฤษทั้งหมด คลิก!!

20 คำคมภาษาอังกฤษความหมายดี ๆ จาก Twitter (ชุดที่ 1)
24 คำคมภาษาอังกฤษความหมายดี ๆ จาก Twitter (ชุดที่ 2)
27 คำคมภาษาอังกฤษความหมายดี ๆ จาก Twitter (ชุดที่ 3)
39 คำคมภาษาอังกฤษความหมายดี ๆ จาก Twitter (ชุดที่ 4)
27 คำคมภาษาอังกฤษความหมายดี ๆ จาก Twitter (ชุดที่ 5)