วันอังคาร, 24 พฤศจิกายน 2563

42 (แคปชั่น)คำคมอังกฤษแปลไทย (Ep.31) Whoever is happy will make others happy.

Whoever is happy will make others happy.
คนที่มีความสุขจะทำให้คนอื่นมีความสุข

There are two ways to get enough. One is to continue to accumulate more and more.The other is to desire less.
มีสองวิธีที่จะทำให้เพียงพอ หนึ่งคือหาให้มากขึ้นเรื่อย ๆ อีกประการหนึ่งคือต้องการให้น้อยลง

Smile more.Smiling can make you and others happy.”
ยิ้มให้มากขึ้น การยิ้มสามารถทำให้คุณและคนอื่น ๆ มีความสุขได้ -Roy T. Bennett

Stop feeling sorry for yourself.And you will be happy.
หยุดรู้สึกเสียใจกับตัวเอง – แล้วคุณจะมีความสุข

If you want to be happy, do not dwell in the past.
ถ้าคุณอยากมีความสุข ก็อย่าจมอยู่กับอดีต

If you have a dream, don’t just sit there but to make it a reality.
ถ้าคุณมีความฝัน อย่านั่งเฉย ๆ แต่จงทำให้มันเป็นจริง

“Growth begins when we start to accept our own weakness.”
การเติบโตเริ่มต้นขึ้น เมื่อเราเริ่มยอมรับความอ่อนแอของตัวเอง -Jean Vanier

Do your thing, and don’t care if they like it.
ทำสิ่งที่คุณต้องการและไม่ต้องสนใจว่าใครจะชอบหรือไม่ชอบ.

Why should we worry about what others think of us.
ทำไมเราต้องกังวล ว่าคนอื่นจะคิดอย่างไรกับเรา

I speak less because I know there are very few who likes to listen.
ที่เราพูดน้อยลง เพราะรู้ว่ามีน้อยคนที่ชอบฟัง

It hurt because it mattered!.
ที่มันเจ็บ เพราะมันสำคัญไง!

May your choices reflect your hopes, not your fears.
ขอให้สิ่งที่คุณเลือก สะท้อนถึงความหวัง ไม่ใช่ความกลัว -Nelson Mandela

Never regret anything that made you smile.
อย่าเสียใจกับสิ่งที่ทำให้คุณยิ้มได้ -Mark Twain

Whatever is worrying you right now, forget about it.Take a deep breath, stay positive and know that things will get better.
ไม่ว่าคุณจะกังวลอะไรในตอนนี้ก็จงลืมมันซะ หายใจเข้าลึก ๆ คิดบวกและรู้เอาไว้ว่า ทุกอย่างกำลังจะดีขึ้น

If you feel like giving up, just look back on how far you are already.
หากคุณรู้สึกอยากยอมแพ้ ลองมองย้อนกลับไปว่า คุณมาไกลแค่ไหนแล้ว

Courage is one step ahead of fear.
ความกล้า จะนำหน้าความกลัวไปหนึ่งก้าว -Coleman Young

Never give up.Great things take time and be patient.
อย่ายอมแพ้ สิ่งที่ดีต้องใช้เวลาและจงอดทน

You have to be at your strongest when you’re feeling at your weakest.
คุณต้องเข้มแข็งที่สุดเมื่อคุณรู้สึกอ่อนแอที่สุด

If you look at what you don’t have in life, you’ll never have enough.
หากคุณมองสิ่งที่คุณไม่มีในชีวิต คุณจะไม่มีวันเพียงพอ

Be who you are and say what you feel.
จงเป็นในสิ่งที่คุณเป็นและพูดในสิ่งที่คุณรู้สึก

“Life is not about finding yourself. Life is about creating yourself.”
ชีวิตไม่ใช่การค้นหาตัวเอง คุณต้องสร้างมันขึ้นมา -Lolly Daskal

“Single is not a status. It is a word that best describes a person who is strong enough to live and enjoy life without depending on others.”
โสด ไม่ใช่สถานะ เป็นคำที่อธิบายถึงคนที่แข็งแกร่งพอที่จะใช้ชีวิตและมีความสุขกับชีวิตได้ดีที่สุด โดยไม่ต้องพึ่งพาผู้อื่น

“Single” is an opportunity to live life on your own terms.
“โสด” คือโอกาสในการใช้ชีวิตตามเงื่อนไขของตัวเอง

“Being single is definitely better than being with the wrong person”
การเป็นโสด ดีกว่าอยู่กับคนผิดแน่นอน -Hassan Choughari

A true friend is one who overlooks your failures.
เพื่อนแท้ คือคนที่มองข้ามความล้มเหลวของคุณ

“Friends show their love in times of trouble, not in happiness.”
เพื่อนแสดงความรักในยามทุกข์ไม่ใช่ยามสุข -Euripides

“True friends aren’t the ones who make your problems disappear.They are the ones who won’t disappear when your facing problems.”
เพื่อนแท้ไม่ใช่คนที่ทำให้ปัญหาของคุณหายไป พวกเขาคือคนที่จะไม่หายไป เมื่อคุณเผชิญปัญหา

“Everyone has a friend during each stage of life.But only lucky ones have the same friend in all stages of life.”
ทุกคนมี #เพื่อน ในแต่ละช่วงชีวิต แต่มีเพียงคนที่โชคดีเท่านั้น ที่มีเพื่อนคนเดียวกันในทุกช่วงชีวิต

“A best friend is someone who makes you laugh even when you think you’ll never smile again.”
เพื่อนที่ดีที่สุด คือคนที่ทำให้คุณหัวเราะได้ แม้ว่าคุณคิดที่จะไม่ยิ้มอีกแล้วก็ตาม

A best friend is the one person you can’t stay mad at for too long because you have too many things to talk about.
เพื่อนที่ดีที่สุดคือคน ๆ เดียวที่คุณไม่สามารถโกรธได้นานเกินไป เพราะคุณมีเรื่องมากมายที่จะต้องพูดคุยกัน

Your true friend is always there, not just for a day or two, …but forever.
เพื่อนแท้จะอยู่ที่เดิมเสมอ ไม่ใช่แค่วันหรือสองวัน …แต่ตลอดไป

Best friends make the good times better and the hard times easier.
เพื่อนที่ดีที่สุดจะทำให้ช่วงเวลาดี – ดีขึ้น และช่วงเวลาที่ยากลำบากง่ายขึ้น

Everyone hears what you say.Friends listen to what you say. Best friends listen to what you don’t say.
ทุกคนได้ยินสิ่งที่คุณพูด เพื่อนจะรับฟังสิ่งที่คุณพูด เพื่อนที่ดีที่สุดจะรับฟังสิ่งที่คุณไม่ได้พูดมันออกมา

A true friend is someone who sees the pain in your eyes while everyone else believes the smile on your face.
เพื่อนแท้คือคนที่มองเห็นความเจ็บปวดในดวงตาของคุณ ในขณะที่คนอื่นเชื่อรอยยิ้มบนใบหน้าของคุณ

A true friend never gets in your way unless you happen to be going down only.
เพื่อนแท้จะไม่ขวางทางของคุณ ยกเว้นเมื่อคุณล้มลงเท่านั้น

My best friend is the one who brings out the best in me.
เพื่อนที่ดี คือคนที่ดึงเอาสิ่งที่ดีที่สุดในตัวเราออกมา -Henry Ford

Walking with a friend in the dark is better than walking alone in the light.การเดินกับเพื่อนในที่มืดดีกว่าการเดินคนเดียวในที่สว่าง -Helen Keller

Don’t dwell on what went wrong.อย่าจมอยู่กับสิ่งที่ผิดพลาด.

Always do your best. What you plant now, you will harvest later.
ทำให้ดีที่สุดเสมอ สิ่งที่คุณปลูกตอนนี้ คุณจะเก็บเกี่ยวมันได้ในภายหลัง -Og Mandino

A winner is a dreamer who never gives up.
ผู้ชนะคือคนช่างฝันที่ไม่เคยยอมแพ้ -Nelson Mandela

The future depends on what you do today.
อนาคตขึ้นอยู่กับสิ่งที่คุณทำในวันนี้ -Gandhi

If you want to see a rainbow you have to learn to see the rain.
หากคุณต้องการเห็นสายรุ้ง คุณต้องเรียนรู้ที่จะเห็นฝน -Paulo Coelho

You can choose to not let little things upset you.
คุณสามารถเลือกที่จะไม่ปล่อยให้เรื่องเล็กน้อย ต้องทำให้คุณไม่สบายใจ -Joel Osteen

รวมคำคมภาษาอังกฤษทั้งหมด คลิก!!