วันพฤหัสบดี, 25 กรกฎาคม 2567

50 (แคปชั่น) คำคมภาษาอังกฤษ คิดบวก (Stop caring about what others think.หยุดสนใจสิ่งที่คนอื่นคิด) Ep.51

We are all alone, born alone, die alone.
เราทุกคนล้วนโดดเดี่ยว เกิดมาเพียงลำพัง ตายเพียงลำพัง

Stop caring about what others think.
หยุดสนใจสิ่งที่คนอื่นคิด

No amount of regretting can change the past.
ไม่มีความเสียใจใด ที่สามารถเปลี่ยนแปลงอดีตได้

Be the light that helps others see.
จงเป็นแสงสว่างที่ช่วยให้ผู้อื่นมองเห็น

Because life’s a beautiful thing and there’s so much to smile about.
เพราะชีวิตเป็นสิ่งที่สวยงาม และมีอะไรให้ยิ้มได้มากมาย

Keep trying, hold on, and always believe in yourself.
พยายามต่อไป ยึดมั่น และเชื่อมั่นในตัวเองเสมอ

This life is what you make it.
ชีวิตนี้เป็นสิ่งที่คุณสร้างมันขึ้นมา

Just because you fail once, doesn’t mean you’re gonna fail at everything.
เพียงเพราะคุณล้มเหลวครั้งเดียว ไม่ได้หมายความว่าคุณจะล้มเหลวในทุกสิ่ง

Anything’s possible.
อะไรก็เกิดขึ้นได้

The best of your life is yet to come.
สิ่งที่ดีที่สุดในชีวิตของคุณยังมาไม่ถึง

Do not look back and grieve over the past for it is gone.
อย่ามองย้อนกลับไปและเสียใจกับอดีต เพราะมันผ่านพ้นไปแล้ว

Your vision will become clear when you take action.
วิสัยทัศน์ของคุณจะชัดเจน เมื่อคุณลงมือทำ

Patience is good but you cannot wait forever.
ความอดทนเป็นสิ่งที่ดี แต่คุณไม่สามารถรอได้ตลอดไป

You will always find time to do things that you really want to do in life.
คุณจะหาเวลาทำสิ่งที่คุณอยากทำในชีวิตได้เสมอ

Often we spend a lot of time on the things that are of less priority.
บ่อยครั้งที่เราใช้เวลากับสิ่งที่ไม่สำคัญ

If you spend too much time thinking about a thing, you’ll never get it done. -Bruce Lee
หากคุณใช้เวลามากเกินไปในการคิดสิ่งใดสิ่งหนึ่ง คุณจะไม่มีวันทำมันสำเร็จ

แนะนำ : 20 แค่ปชั่นน้อยใจแฟนเปลี่ยนไป
แนะนำ : 51 แคปชั่นน้อยใจแฟนไม่เปิดตัว
แนะนำ : 42 ข้อคิด พลังบวก

No one can live a positive life with a negative mind.
ไม่มีใครสามารถมีชีวิตที่เป็นบวก ด้วยจิตใจที่เป็นลบได้

Stop over-thinking.
หยุดคิดมาก

You cannot escape the consequences of your choices, whether you like them or not.
คุณไม่สามารถหนีผลจากการเลือกของคุณ ไม่ว่าคุณจะชอบมันหรือไม่ก็ตาม

You must love yourself.You have to forgive yourself, everyday.
คุณต้องรักตัวเอง คุณต้องให้อภัยตัวเองทุกวัน

Don’t just talk, act.
อย่าเพียงแค่พูด จงลงมือทำ

There is so much more to life than what you experience right now.
ชีวิตมีอะไรมากกว่าที่คุณสัมผัสได้ในตอนนี้

Don’t let the expectations and ideas of others limit who you are.
อย่าให้ความคาดหวังและความคิดของผู้อื่น มาจำกัดความเป็นตัวคุณ

Respect other people’s feelings.
เคารพความรู้สึกของผู้อื่น

When we love, we always strive to become better than we are.
เมื่อเรารัก เรามักจะพยายามทำให้ดีกว่าที่เป็นอยู่

If you tell the truth, you don’t have to remember anything.
ถ้าคุณพูดความจริง คุณก็ไม่ต้องจำอะไรเลย

When you’ve spent your whole life not being good enough, it takes time to let yourself believe that you finally are.
เมื่อคุณไม่ได้ดีพอมาทั้งชีวิต ก็ต้องใช้เวลาเพื่อให้ตัวเองเชื่อว่าในที่สุดคุณก็เป็นคนดีได้

Life is a mirror.
ชีวิตคือกระจกเงา

Study yourself.Become your own mentor and best friend.
ศึกษาตัวเอง เป็นที่ปรึกษาของคุณเองและเพื่อนที่ดีที่สุด

Solitude is where I place my chaos to rest and awaken my inner peace. -Nikki Rowe
ความเหงา เป็นที่ที่ฉันวางความสับสนวุ่นวายเพื่อพักผ่อน และปลุกความสงบภายในของฉัน

We must begin anew.
เราต้องเริ่มต้นใหม่

Don’t let anyone convince you otherwise especially not your thoughts.
อย่าให้ใครโน้มน้าวใจคุณเป็นอย่างอื่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งไม่ใช่ความคิดของคุณ

แนะนำ : 39 แคปชั่นกําลังใจ ภาษาอังกฤษ
แนะนำ : 30 แคปชั่นพลังบวก
แนะนำ : 21 คำคมแฟนไม่สนใจ

Learning to let go is not giving up!
การเรียนรู้ที่จะปล่อยมือไม่ใช่การยอมแพ้!

Be gentle with yourself.
จงอ่อนโยนกับตัวเอง

It’s okay to not be perfect and not to have everything figured out.
มันไม่เป็นไรที่จะไม่สมบูรณ์แบบ และไม่ต้องเข้าใจทุกอย่าง

There will always be someone who can’t see your worth.
จะมีคนที่ไม่เห็นคุณค่าของคุณอยู่เสมอ

What is right for one may not be for another.
สิ่งที่ถูกต้องสำหรับคนหนึ่ง อาจไม่ใช่ของอีกคนหนึ่ง

You can’t make anyone love you without loving yourself first.
คุณไม่สามารถทำให้ใครรักคุณได้ โดยไม่ต้องรักตัวเองก่อน

If you can’t love yourself, you can’t love anyone else.
ถ้ารักตัวเองไม่ได้ คุณก็รักใครไม่ได้

If you don’t love yourself, you won’t be happy with yourself.
ถ้าคุณไม่รักตัวเอง คุณก็จะไม่มีความสุขกับตัวเอง

I’m starting to love myself, little by little.
ฉันเริ่มที่จะรักตัวเองทีละเล็กทีละน้อย

I made many mistakes in my life.
ฉันเคยทำผิดพลาดหลายอย่างในชีวิต

I think I was very lucky that I didn’t give it all up.
ฉันคิดว่าฉันโชคดีมากที่ไม่ยอมแพ้

Sometimes, I cannot control myself.
บางครั้งฉันก็ควบคุมตัวเองไม่ได้

Chasing a person doesn’t give you value or build values in you.
การไล่ตามใคร ไม่ได้ให้คุณค่าหรือสร้างคุณค่าในตัวคุณ

No one is perfect.
ไม่มีใครที่สมบูรณ์แบบ

If you can’t say something nice, don’t say anything.
ถ้าคุณพูดอะไรดี ๆ ไม่ได้ ก็อย่าพูดอะไรเลย

I used to make promises to myself and find them easy to break.
ฉันเคยสัญญากับตัวเอง และพบว่ามันง่ายที่จะทำลาย

Do not expect to receive the love from someone.
อย่าคาดหวังที่จะได้รับความรักจากใคร

Confidence is knowing who you are and not changing it a bit.
ความมั่นใจ คือการรู้ว่าคุณเป็นใครและไม่เปลี่ยนแปลงมันเลยสักนิด

รวมคำคมภาษาอังกฤษทั้งหมด คลิก!!

73 (แคปชั่น) ให้กำลังใจ คำคมภาษาอังกฤษสั้น ๆ

40 (แคปชั่น) คำคมภาษาอังกฤษความหมายดี ๆ

80 (แคปชั่น) คําคมภาษาอังกฤษ ให้กําลังใจ

50 แคปชั่นภาษาอังกฤษความรัก

40 คำคมภาษาอังกฤษ ความหมายดี ๆ

30 คำคมภาษาอังกฤษ ความรัก ให้กำลังใจ

23 แคปชั่นภาษาอังกฤษแปลไทย ชีวิตคิดบวก

50 (แคปชั่น) คำคมภาษาอังกฤษ คิดบวก