วันอังคาร, 31 มีนาคม 2563

ประกันสังคม

ผู้ประกันตนต้องรู้!! เราเป็นผู้ประกันตนมาตราอะไร (มาตรา 33-38-39-40) ใช้สิทธิอย่างไร
ตอบ 15 ข้อสงสัยเรื่องสิทธิประกันสังคม-การส่งเงินสมทบ-การรับประโยชน์ทดแทน
ตอบ 8 ข้อสงสัย สิทธิประกันสังคมกรณีสงเคราะห์บุตร
ตอบ 19 ข้อสงสัย การขึ้นทะเบียนประกันสังคมของนายจ้าง
ตอบ 6 ข้อสงสัย เรื่่องรับสมัครบุคคลภายนอกเป็นเครือข่ายประกันสังคม
ตอบ 18 ข้อสงสัย สิทธิประกันสังคมกรณีว่างงาน
ตอบ 5 ข้อสงสัย สิทธิประกันสังคมแรงงานต่างด้าว
ตอบ 51 ข้อสงสัย สิทธิประกันสังคมกรณีเจ็บป่วย-ทุพพลภาพ-เสียชีวิต-การเลือกสถานพยาบาล
ตอบ 4 ข้อสงสัย สิทธิประกันสังคมการใช้สิทธิทันตกรรม
ตอบ 14 ข้อสงสัย สิทธิประกันสังคมกรณีรับบำเหน็จ-บำนาญชราภาพ
ตอบ 9 ข้อสงสัย สิทธิประกันสังคมการคลอดบุตร
เจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤตเข้าได้ทุกโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุด (UCEP)
สิทธิประโยชน์จากประกันสังคมที่ส่งต่อถึงทายาทและครอบครัว
14 กลุ่มโรคที่ใช้สิทธิประกันสังคมไม่ได้
วิธีคิดเงินบํานาญประกันสังคม
ประกันสังคมแจงสูตรคำนวณเงินบำนาญชราภาพเพื่อเป็นหลักประกันไปตลอดชีวิต