วันพุธ, 19 มิถุนายน 2567

ตอบ 14 ข้อสงสัย สิทธิประกันสังคมกรณีรับบำเหน็จ-บำนาญชราภาพ

29 ก.ค. 2019
1421

 

1.ผู้ประกันตนตามมาตรา40 ขอรับเงินบำเหน็จชราภาพ ด้วยตนเองได้หรือไม่

คำตอบ :

การจ่ายเงินให้ผู้ประกันตนที่มาขอรับเงินด้วยตนเองและมีวงเงินต่ำกว่า 5,000 บาท สามารถจ่ายเป็นเงินสดได้


2.ผู้ประกันตนตามมาตรา40 ขอรับเงินบำเหน็จชราภาพ มีวงเงิน 5,000 บาทขึ้นไป ด้วยตนเองได้หรือไม่

คำตอบ :

การจ่ายเงินให้ผู้ประกันตนที่มาขอรับเงินด้วยตนเองและมีวงเงิน 5,000บาทขึ้นไป ให้จ่ายเป็นเช็คเท่านั้น โดยออกเช็คสั่งจ่ายในนามผู้มีสิทธิและขีดฆ่าคำว่า “หรือผู้ถือ”และแสดงหลักฐานที่ทางราชการออกให้ ที่มีรูปถ่ายยืนยันตัวตนฉบับจริง


3.กรณีมอบอำนาจให้ผู้อื่นมารับเงินบำเหน็จชราภาพแทน สามารถรับเป็นเงินสดได้หรือไม่

คำตอบ :

กรณีมอบอำนาจให้ผู้อื่นมารับแทน ให้จ่ายเป็นเช็คเท่านั้น โดยออกเช็คสั่งจ่ายในนามผู้มีสิทธิและขีดฆ่าคำว่า “หรือผู้ถือ”และแสดงหลักฐานที่ทางราชการออกให้ที่มีรูปถ่ายยืนยันตัวตนฉบับจริง


4.หากต้องการได้รับเงินบำเหน็จชราภาพจะต้องนำส่งเงินสมทบกี่เดือน

คำตอบ :

นำส่งเงินสมทบไม่ครบ 180 เดือน


5.หากต้องการได้รับเงินเป็นบำนาญชราภาพต้องนำส่งเงินสมทบกี่เดือน

คำตอบ :

นำส่งเงินสมทบจำนวน 180 เดือน ขึ้นไป จะได้รับเงินเป็นบำนาญชราภาพ


6.ผู้ประกันตนสามารถทำหนังสือระบุให้แก่ผู้มีสิทธิไว้ล่วงหน้าได้หรือไม่

คำตอบ :

สามารถทำหนังสือล่วงหน้าได้


7.กรณีที่ผู้ประกันตนไม่มีทายาทหรือไม่มีบุคคลที่จะทำหนังสือระบุสิทธิ ใครเป็นผู้ได้รับสิทธิ

คำตอบ :

พี่น้องร่วมบิดา มารดา เดียวกัน , พี่น้องร่วมบิดา หรือ ร่วมมารดา , ปู่ย่าตายาย , ลุงป้าน้าอา


8.หากผู้ประกันตนประสงค์จะรับเงินบำเหน็จโดยไม่รอดอกเบี้ยจะได้หรือไม่

คำตอบ :

แนะนำให้แจ้งเจ้าหน้าที่วินิจฉัยของสำนักงานประกันสังคม ที่ยื่นขอเบิกสิทธิประโยชน์ทดแทนโดยตรง เจ้าหน้าที่จะเป็นผู้ตัดสินใจและชี้แจงเหตุผลให้ผู้ประกันตนทราบในการขอรับบำเหน็จต่อไป


9.ผู้ประกันตนต่างชาติ ต้องการขอรับเงินชราภาพก่อนกลับต่างประเทศจะได้หรือไม่

คำตอบ :

ปัจจุบันยังไม่มีประเทศใดทำข้อตกลงกรณีชราภาพ ดังนั้นกรณีชราภาพจึงเป็นไปตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขของการรับสิทธิเช่นเดียวกับผู้ประกันตนสัญชาติไทย


10.กรณีที่จ่ายเงินสมทบไม่ครบ 12 เดือน จะได้รับเงินชราภาพอย่างไร

คำตอบ :

จะได้รับส่วนของผู้ประกันตน ส่วนของนายจ้าง และผลประโยชน์ตอบแทนที่สำนักงานประกันสังคมกำหนด


11.กรณีเงินบำนาญชราภาพ จะโอนเข้าบัญชีผู้ประกันตนที่ได้รับสิทธิแล้ววันที่เท่าไร

คำตอบ :

เงินบำนาญชราภาพจะโอนเข้าบัญชีผู้ประกันตนทุกวันที่ 25 ของเดือน นับจากได้รับการอนุมัติ หากวันที่ 25 ของเดือนตรงกับวันหยุดราชการจะโอนวันเปิดทำการถัดไป


12.หากมีการจดทะเบียนสมรสซ้อนและไม่มีการจดทะเบียนหย่า ภรรยาคนใดเป็นผู้มีสิทธิรับผลประโยชน์

คำตอบ :

จะพิจารณาให้ภรรยาที่จดทะเบียนสมรสก่อน


13.บุตรบุญธรรม มีสิทธิได้รับบำเหน็จชราภาพกรณีเสียชีวิตหรือไม่

คำตอบ :

บุตรที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย จะไม่มีสิทธิได้รับบำเหน็จชราภาพ


14.ผู้ประกันตนได้รับอนุมัติเป็นผู้ทุพพลภาพ จะได้รับเงินกรณีชราภาพหรือไม่

คำตอบ :

เมื่อได้รับอนุมัติเป็นผู้ทุพพลภาพ จะสามารถขอรับเงินบำเหน็จชราภาพโดยไม่ต้องรอให้มีอายุครบ 55 ปีบริบูรณ์


สายด่วนประกันสังคม สายด่วน 1506

Source : sso.go.th