วันพุธ, 19 มิถุนายน 2567

ตอบ 18 ข้อสงสัย สิทธิประกันสังคมกรณีว่างงาน

01 ส.ค. 2019
2733

 

แบบฟอร์มที่ต้องใช้กรณีว่างงาน

https://www.sso.go.th/wpr/main/downloads/แบบฟอร์มที่ต้องใช้กรณีว่างงาน_category_table-list_1_150_0


1.หากไม่สามารถรายงานตัวว่างงานตามนัดได้ จะต้องทำอย่างไร

คำตอบ :

สามารถไปรายงานตัวได้ก่อนหรือหลังวันนัด ได้ไม่เกิน 7 วัน นับรวม เสาร์ – อาทิตย์ และ วันหยุดนักขัตฤกษ์


2.หากขึ้นทะเบียนว่างงานล่าช้าเกิน 30 วัน จะสามารถยื่นเรื่องได้หรือไม่

คำตอบ :

สามารถยื่นเรื่องได้ แต่สิทธิที่จะได้รับจะถูกลดลง ตามจำนวนวันที่ผู้ประกันตนไปขึ้นทะเบียนล่าช้า โดยสิทธิที่ลดลงนั้น จะนับตั้งแต่วันที่ออกจากงาน จนถึงวันก่อนที่จะไปขึ้นทะเบียน


3.หากผู้ประกันตนแจ้งสาเหตุและวันที่ลาออกจากงานไม่ตรงกับนายจ้าง เป็นเหตุทำให้ไม่ได้รับการอนุมัติเงินว่างงาน จะต้องทำอย่างไร

คำตอบ :

หากตรวจสอบแล้วพบว่า นายจ้างแจ้งข้อมูลผิดพลาด แนะนำให้นายจ้างติดต่อสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ / จังหวัด / สาขา ที่สถานประกอบการตั้งอยู่เพื่อแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง หากผู้ประกันตนแจ้งข้อมูลผิดพลาด แนะนำให้ติดต่อสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ / จังหวัด / สาขา ที่ยื่นเรื่องขึ้นทะเบียนว่างงานไว้


4.หากใบนัดรายงานตัวสูญหาย หรือ ชำรุดจนไม่สามารถอ่านข้อความได้ จะต้องทำอย่างไร

คำตอบ :

แนะนำผู้ประกันตน ติดต่อแจ้งความที่สถานีตำรวจ และนำบัตรประจำตัวประชาชนพร้อมใบแจ้งความ ไปติดต่อสำนักงานจัดหางานที่ยื่นเรื่องไว้ เพื่อขอคัดสำเนาใบนัดรายงานตัว


5.รายงานตัวเป็นผู้ว่างงานได้ที่ไหนบ้าง

คำตอบ :

สำนักจัดหางานพื้นที่ / จังหวัดที่สะดวก , เว็บไซต์สำนักงานจัดหางาน


6.สาเหตุใดบ้าง ที่ไม่สามารถอนุมัติกรณีว่างงานได้

คำตอบ :

จ่ายเงินสมทบไม่ครบหลักเกณฑ์เงื่อนไข , ไม่ / ปฏิเสธ การฝึกงาน , ถูกเลิกจ้างเนื่องจากกระทำความผิด , อายุครบ 55 ปี ขึ้นไป


7.หากไม่ได้รับความเป็นธรรมจากนายจ้าง จะต้องทำอย่างไร

คำตอบ :

แนะนำติดต่อกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน


8.หากต้องการเปลี่ยนสมุดบัญชีในการรับเงินว่างงาน จะต้องดำเนินการอย่างไร

คำตอบ :

ให้นำสำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารฉบับใหม่ที่ต้องการเปลี่ยน แนบพร้อมสำเนาบัตรประชาชน ติดต่อสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ / จังหวัด / สาขา ที่ยื่นเรื่องไว้


9.ทำไมเงินชดเชยกรณีว่างงานในแต่ละงวด ถึงได้รับไม่เท่ากัน

คำตอบ :

เงินชดเชยกรณีว่างงานตัดจ่ายแต่ละงวดไม่เท่ากันนั้น จะขึ้นอยู่กับจำนวนวันในรอบการนัดรายงานตัวของผู้ประกันตน โดยจะจ่ายให้ครบตามสาเหตุที่แจ้งออกของผู้ประกันตน

กรณีลาออก ได้เงิน ชดเชย 90 วัน อัตราร้อยละ 30%
กรณีเลิกจ้าง ได้เงินชดเชย 180วัน อัตราร้อยละ 50%


10.ใบนัดรายงานตัวว่างงานสูญหายหรือชำรุด จนไม่สามารถอ่านข้อความได้จะต้องดำเนินการอย่างไร

คำตอบ :

ผู้ประกันตนติดต่อขอคัดสำเนาใบนัดรายงานตัวได้ที่ สำนักงานจัดหางานที่ผู้ประกันตนรายงานตัว


11.กรณีไม่สะดวกรายงานตัวว่างงานที่สำนักงานจัดหางานเขตพื้นที่เดิม จะต้องดำเนินการอย่างไร

คำตอบ :

สามารถรายงานตัวที่สำนักงานจัดหางานเขตพื้นที่ใดก็ได้ที่สะดวก


12.กรณีสำนักงานประกันสังคมเรียกเงินคืน เนื่องจากจ่ายเงินสิทธิประโยชน์ทดแทนเกิน จะต้องดำเนินการอย่างไร

คำตอบ :

กรณีผู้ประกันตนติดสถานะเรียกเงินคืน (w) ผู้ประกันตนสามารถติดต่อขอคืนเงินได้ที่ สำนักงานประกันสังคมที่สะดวก (ยกเว้นสำนักงานใหญ่)


13.กรณีผู้ประกันตนตามมาตรา38 ไม่สามารถขอรับสิทธิประโยชน์ทดแทนด้วยตนเองได้ จะต้องดำเนินการอย่างไร

คำตอบ :

สามารถให้บุคคลอื่นไปยื่นเรื่องแทน หรือส่งไปรษณีย์ไปที่สำนักงานประกันสังคมทุกแห่ง (ยกเว้นสำนักงานใหญ่ภายในบริเวณกระทรวงสาธารณสุข) โดยกรอกแบบขอรับประโยชน์ทดแทนกองทุนประกันสังคม (สปส. 2-01) พร้อมลงลายมือชื่อด้วยตนเอง และเซ็นสำเนาถูกต้องในหลักฐานที่แนบทั้งหมดด้วยตนเอง โดยไม่ต้องแนบเอกสารฉบับจริง ยกเว้น ใบรับรองแพทย์ และใบเสร็จรับเงิน ที่ต้องใช้ฉบับจริง


14.ผู้ประกันตนที่ได้รับความคุ้มครองตามมาตรา 38 จะได้รับสิทธิเงินทดแทนขาดรายได้อย่างไร

คำตอบ :

ผู้ประกันตนที่ได้รับความคุ้มครองตามมาตรา 38 จะได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้ร้อยละ 50 ของค่าจ้างจริง แต่ไม่เกิน 15,000 บาท ตามกฎหมายประกันสังคม โดยได้รับครั้งละไม่เกิน 90 วัน ปีละไม่เกิน 180 วัน เว้นแต่โรคเรื้อรัง ไม่เกิน 365 วัน


15.ได้งานใหม่ แต่ที่ทำงานใหม่ไม่มีประกันสังคม จะขอรับเงินว่างงานได้หรือไม่

คำตอบ :

หากที่ทำงานใหม่ไม่มีประกันสังคม ถือว่าผิดกฎหมาย หรือหากไม่มีจริง ๆ แนะนำให้คุณส่งประกันสังคมต่อ เพราะเงินจำนวนนี้ จะทำให้เราได้รับสวัสดิการต่าง ๆ จากประกันสังคม และจะสะสมไว้จนเราเกษียณแล้วคืนให้เราเป็นบำนาญ

คำตอบ :

กรณีว่างงาน สิทธิลาออกจะได้ปีละ 90 วัน ถ้าลาออกปี 2562 ก็เป็นสิทธิของปี 2562 โดยจะต้องไปขึ้นทะเบียนว่างงานภายใน 30 วันนับจากวันที่ลาออก ซึ่งกรมจัดหางานจะนัดไปรายงานตัว ทั้งนี้สิทธิ์ที่จะได้รับ คุณจะต้องส่งเงินสมทบครบ 6 เดือน ก่อนการว่างงาน

คำตอบ :

กรณีที่ทำงานใหม่เป็นงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจ มีสิทธิรับประโยชน์ทดแทนเริ่มตั้งแต่วันที่ 8 นับแต่วันว่างงานจาก การทำงานกับนายจ้างรายสุดท้าย โดยต้องไปขึ้นทะเบียนว่างงานตามที่กล่าวไปแล้ว


16.บริษัทแจ้งชื่อออกจากประกันสังคมออนไลน์ ใช้เวลากี่วัน

คำตอบ : 

แจ้งออกผ่านระบบ Online ประมาณ 7-14 วัน จึงจะขึ้นสถานะว่า “ลาออก” หากรายชื่อขึ้นช้า ให้ติดต่อกลับไปยังบริษัทที่ลาออกมา เพราะอาจเกิดการล่าช้า หรือแจ้งผิดในขั้นตอนดังกล่าวได้ เช่น บริษัท “จ้างออก” แต่ฝ่ายบุคคลแจ้งเป็น “ลาออก” จะทำให้เสียสิทธิในการคำนวนเงินว่างงาน ซึ่งเงินที่ได้จากการ “จ้างออก” จะมีจำนวนมากกว่า “ลาออก”


17.โดนเลิกจ้างกะทันหัน ได้สิทธิอะไรบ้างจากประกันสังคม

คำตอบ :

จะได้รับเงินช่วยเหลือกรณีว่างงาน หากจ่ายเงินสมทบมาแล้ว 6 เดือน ภายในระยะเวลา 15 เดือน ก่อนการว่างงาน โดยให้ไปขึ้นทะเบียนว่างงานภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่ถูกเลิกจ้าง และยื่นแบบคำขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานได้ที่สำนักงานประกันสังคม

คำตอบ :

การคำนวนเงินทดแทน หากมีเงินเดือน 10,000 บาท จะได้รับเงินช่วยเหลือเดือนละ 5,000 บาท หรือถ้าเรามีเงินเดือนเฉลี่ยสูงกว่า 15,000 บาท ก็จะได้รับเงินช่วยเหลือที่อัตราสูงสุด คือ 7,500 บาท เป็นเวลา 6 เดือน


18.ลาออกจากกงาน ได้สิทธิ์อะไรบ้างจากประกันสังคม

คำตอบ :

ได้รับเงินทดแทนระหว่างการว่างงานปีละไม่เกิน 90 วัน ในอัตราร้อยละ 30 ของค่าจ้างเฉลี่ย โดยคำนวณจากฐานเงินสมทบขั้นต่ำเดือนละ 1,650 บาท และฐานเงินสมทบสูงสุดไม่เกิน 15,000 บาท เช่น ผู้ประกันตนมีเงินเดือนเฉลี่ย 10,000 บาท จะได้รับเดือนละ 3,000 บาท

คำตอบ :

สามารถใช้สิทธิ์ประกันสังคมต่อได้อีก 6 เดือน โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย (กรณีเจ็บป่วยหรือประสบอันตราย กรณีคลอดบุตร กรณีทุพพลภาพและกรณีเสียชีวิต)

คำตอบ :

ประโยชน์ทดแทนทุกกรณี ต้องยื่นเรื่องรับเงินภายใน 1 ปี เว้นแต่กรณีว่างงาน ต้องยื่นสิทธิภายใน 30 วัน หลังจากถูกเลิกจ้างหรือลาออกจากงาน หากยื่นสิทธิเกินกว่า 30 วัน จะไม่ได้รับสิทธิย้อนหลัง และหากยื่นสิทธิเกินวันที่จะได้รับสิทธิไปแล้ว จะไม่ได้รับสิทธิ์ประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงาน


19.ขึ้นทะเบียนว่างงานแล้ว จะได้รับเงินภายในกี่วัน

คำตอบ :

เงินกรณีว่างงาน จะเข้าตั้งแต่วันที่อนุมัติ ให้นับไปประมาณ 5-7 วันทำการ หากรายงานตัวแล้ว แต่นายจ้างยังไม่แจ้งออกก็ยังไม่ได้ เพราะเจ้าหน้าที่จะดึงเรื่องมาอนุมัติไม่ได้ ดังนั้นหากยังไม่ได้รับเงินตามกำหนด ให้ติดต่อประกันสังคมที่ยื่นเรื่องโดยตรง จะได้รู้ว่าติดปัญหา ณ จุดไหน


สายด่วนประกันสังคม สายด่วน 1506

Source : sso.go.th