วันอังคาร, 25 มิถุนายน 2567

ตอบ 6 ข้อสงสัย เรื่่องรับสมัครบุคคลภายนอกเป็นเครือข่ายประกันสังคม

01 ส.ค. 2019
1360

 

1.สำนักงานประกันสังคมมีประกาศเรื่่อง “รับสมัครบุคคลภายนอกเป็นเครือข่ายประกันสังคม” จริงหรือไม่

คำตอบ :

สำนักงานประกันสังคม มีประกาศเรื่องรับสมัครบุคคลภายนอกเป็นเครือข่ายประกันสังคม “จริง”


2.ผู้ที่จะสมัครเป็นเครือข่ายประกันสังคมตามมาตรา 40 ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามอย่างไร

คำตอบ :

1.มีสัญชาติไทย

2.มีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์

3.มีความประพฤติเรียบร้อย ซื่อสัตย์สุจริต และมีมนุษย์สัมพันธ์ดี

4.เป็นผู้มีความสามารถ ที่จะช่วยเหลือการดำเนินงานของสำนักงานประกันสังคม ในภารกิจด้านการประกันสังคมตามมาตรา40

5.ไม่เป็นผู้ปฏิบัติงานในสังกัดสำนักงานประกันสังคมทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ได้แก่ ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ พนักงานประกันสังคม และรวมถึงลูกจ้างประเภทอื่นๆ ที่สำนักงานประกันสังคมทำสัญญาจ้างเพื่อการปฏิบัติงานในภารกิจของสำนักงาน

6.ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ หรือคนวิกลจริต หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ


3.ผู้ที่จะสมัครเป็นเครือข่ายประกันสังคม สามารถไปสมัครได้ที่ไหนบ้าง

คำตอบ :

ผู้ประสงค์จะสมัครให้ยื่นใบสมัครเป็นเครือข่ายประกันสังคมด้วยตนเอง ในวันเวลาราชการ ณ สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ / จังหวัด/สาขา (ยกเว้นสำนักงานใหญ่ บริเวณกระทรวงสาธารณสุข)


4.เอกสารหลักฐานที่ใช้ในการสมัครเป็นเครือข่ายประกันสังคมตามมาตรา 40 มีอะไรบ้าง

คำตอบ :

1.รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน 6 เดือน (นับถึงวันที่รับสมัคร) จำนวน 2 ใบ

2.บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่มีเลขประจำตัวประชาชนที่ทางราชการออกให้

3.สำเนาบัญชีเงินฝากธนาคาร ประเภทออมทรัพย์ ที่มีชื่อผู้สมัคร จำนวน 1 ฉบับ


5.กำหนดการเปิด – ปิดรับสมัครเครือข่ายประกันสังคมตามมาตรา 40 มีกำหนดถึงเมื่อไร

คำตอบ :

เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่วันทำการสุดท้ายของเดือนธันวาคม 2562


6.ผู้ที่จะสมัครเป็นเครือข่ายประกันสังคมตามมาตรา 40 จะได้รับค่าตอบแทนอย่างไร

คำตอบ :

สำนักงานประกันสังคมจ่ายค่าตอบแทนให้แก่เครือข่ายประกันสังคมในอัตรา 13 บาท ต่อผู้ประกันตน จำนวน 1 ราย ภายในวันที่ 25 ของทุกเดือน โดยวิธีโอนผ่านบัญชีธนาคาร


สายด่วนประกันสังคม สายด่วน 1506

Source : sso.go.th